+421 2 3260 2244
Po - Pia: 8,00 - 16,30
Inter Cars

Proces vybavenia reklamácie je jednoduchý

1

Pripravte si dokumenty

Vložte do balíka doklad o kúpe (faktúru alebo paragón)

2

Zabaľte tovar

Balík označte ako "Reklamácia e-shop" a pošlite na našu adresu: Inter Cars Slovenská Republika s.r.o., Bystrická 26/a, 962 37 Kováčová

3

Pošliete nam zásielku

Po prijatí reklamácie Vás budeme informovat

Máte otázky?

Opýtajte sa našich operátorov

+421 2 3260 2244
eshop.sk@intercars.com

1 Základné ustanovenia

1.1

Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 938 111, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B (ďalej len „Inter Cars“) podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a upravuje podmienky a spôsob reklamácie dodaného tovaru alebo vykonaných servisných prác na základe zmlúv uzatvorených prostredníctvom internetového elektronického obchodu prevádzkovaného na portáli www.intercars.com. Reklamačný poriadok sa uplatní na právne vzťahy, pri ktorých kupujúcim je spotrebiteľ.

1.2 Na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie:

a. e-shopom internetový elektronický obchod prevádzkovaný Inter Cars na portáli s adresou www.intercars.com, obsahujúci ponuku vybraného tovaru zo sortimentu ponúkaného Inter Cars a ponuku servisných prác zapojených autoservisov, prostredníctvom ktorého je možné zadávať požiadavku na uzavretie kúpnej zmluvy a na uzavretie zmluvy na vykonanie servisných prác,

b. kupujúcim fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva a nakupuje tovar od predávajúceho prostredníctvom e-shopu,

c. kúpnou zmluvou

  • zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu medzi kupujúcim a Inter Cars, na základe ktorej sa Inter Cars zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar od Inter Cars prevziať a zaplatiť zaň Inter Cars kúpnu cenu za dohodnutých podmienok, ak kupujúci objednal dodanie tovaru s miestom doručenia na pobočke Inter Cars alebo s doručením prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo
  • zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu medzi kupujúcim a zapojeným autoservisom, sprostredkovaná Inter Cars, na základe ktorej sa zapojený autoservis určený kupujúcim zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar od zapojeného autoservisu prevziať a zaplatiť zaň zapojenému autoservisu kúpnu cenu za dohodnutých podmienok, ak kupujúci objednal doručenie tovaru s miestom doručenia v prevádzkarni zapojeného autoservisu,

d. predávajúcim

  • spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 938 111, DIČ: 2022014093, IČ DPH: SK2022014093, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B, e-mail: eshop.sk@intercars.com, tel. č.: +421 2 3260 2244, v prípade uzavretia kúpnej zmluvy na dodávku tovaru medzi kupujúcim a Inter Cars, alebo
  • zapojený autoservis určený kupujúcim, v prípade sprostredkovania uzavretia kúpnej zmluvy na dodávku tovaru medzi kupujúcim a ním určeným zapojeným autoservisom a v prípade uzavretia zmluvy na vykonanie servisných prác,

e. servisnými prácami služba poskytnutá kupujúcemu zapojeným autoservisom určeným v zmluve, zahrňujúca najmä montáž, zabudovanie či inštaláciu tovaru do motorového vozidla kupujúceho,

f. spotrebiteľom kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, pričom ak fyzická osoba pri objednávke tovaru uvedie identifikačné číslo osoby (IČO), má sa za to, že nie je spotrebiteľom,

g. tovarom/výrobkom najmä pneumatiky pre motorové vozidlá alebo motocykle, oleje a prevádzkové kvapaliny, autobatérie, príslušenstvo k motorovým vozidlám a motocyklom, ktoré sú uvedené v aktuálnom elektronickom katalógu na e-shope,

h. zapojeným autoservisom podnikateľ podnikajúci v oblasti automobilového opravárenstva, ktorý je na základe zmluvného vzťahu s Inter Cars zapojený do siete autoservisov participujúcich na dodávaní tovaru alebo poskytovaní servisných prác na základe zmlúv uzatváraných prostredníctvom e-shopu; aktuálny zoznam zapojených autoservisov je uvedený na webovom sídle e-shopu, a to spolu s údajmi o zapojených autoservisoch,

i. zmluvou kúpna zmluva a/alebo zmluva na vykonanie servisných prác, ak z obsahu tohto reklamačného poriadku alebo z účelu a zmyslu jednotlivých ustanovení nevyplýva, že pod pojmom zmluva sa rozumie len kúpna zmluva alebo len zmluva na vykonanie servisných prác,

j. zmluvou na vykonanie servisných prác zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu medzi kupujúcim a zapojeným autoservisom, sprostredkovaná Inter Cars, na základe ktorej sa zapojený autoservis určený kupujúcim zaväzuje vykonať servisné práce objednané kupujúcim a kupujúci sa zaväzuje za vykonané servisné práce uhradiť zapojenému autoservisu dohodnutú odplatu.

2 Zodpovednosť za vady, záruka za akosť, záručná doba

2.1

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak kupujúci nepreukáže opak, predpokladá sa, že výrobok sa začal používať v deň jeho prevzatia kupujúcim. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí.

2.2

Na tovary zakúpené prostredníctvom e-shopu sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov. Ak ide o použité tovary je záručná doba 12 mesiacov.

2.3

Záručná doba začína plynúť od doručenia tovaru kupujúcemu.

2.4

2.4 Predávajúci nezodpovedá najmä za vady tovaru vzniknuté bežným opotrebením, nadmerným opotrebením, za vady, ktoré boli spôsobené mechanickým poškodením tovaru, neodborným zaobchádzaním s tovarom, používaním tovaru na iný účel, než je tovar určený, resp. uspôsobený, nerešpektovaním návodu na obsluhu, nedodržaním správneho technologického postupu pri montáži, nesprávnou údržbou, nesprávnym ošetrovaním tovaru, nesprávnym skladovaním.

2.5

V prípade, že bola dojednaná nižšia kúpna cena tovaru, predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola nižšia kúpna cena dojednaná.

2.6

Tovar predávaný predávajúcim je určený prevažne k odbornej montáži. Predávajúci odporúča kupujúcim ponechať si doklad o odbornej montáži tovaru s uvedením postupu montáže, číselným kódom tovaru a stavom odometra vozidla pri montáži a tento doklad predložiť pri prípadnej reklamácii, inak nemusí byť reklamácia uznaná. Doklad o odbornej montáži sa nevyžaduje v prípade reklamácii uplatnených voči zapojenému autoservisu.

2.7

Na servisné práce, ktoré majú charakter opravy alebo úpravy veci zapojený autoservis poskytuje záruku v trvaní 3 mesiacov.

3 Nároky zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť

3.1

Ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu tovaru. Kupujúci má tiež nárok na výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí vážne ťažkosti.

3.2

Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorá sa vyskytne opätovne po oprave, pre ktorú nemožno tovar riadne užívať, alebo má tovar viacero vád, pre ktoré nemožno tovar riadne užívať, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Za opätovnú vadu sa považuje vada toho istého druhu, ktorá sa po dvoch opravách vyskytla tretí krát alebo vady rôzneho druhu opakujúce sa aspoň štvrtý krát. Za viacero vád sa považuje výskyt aspoň troch vád.

3.3

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3.4

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

3.5

Ak boli servisné práce vykonané vadne, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak vadu nemožno odstrániť, má kupujúci nárok na primerané zníženie ceny servisných prác alebo na odstúpenie od zmluvy na vykonanie servisných prác.

3.6

Predávajúci si povinnosť poučiť kupujúceho o jeho právach splní zverejnením tohto reklamačného poriadku na internetovej stránke e-shopu.

4 Uplatnenie nárokov a postup pri reklamácii

4.1

Nároky zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť bezodkladne po zistení vady, najneskôr do 15 dní od zistenia vady. Nároky zo zodpovednosti za akosť, ktoré sa objavili v záručnej dobe, musí kupujúci uplatniť v záručnej dobe bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do 15 dní od zistenia vady.

4.2

Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak sa nepreukáže opak.

4.3

Ak je predávajúcim Inter Cars, kupujúci môže nároky uplatniť písomne na adrese: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Bystrická 26/a, 962 37 Kováčová. Kupujúci zásielku označí ako „Reklamácia e-shop“. Reklamovaný tovar zaslaný Inter Cars na reklamačné konanie formou dobierky nebude akceptovaný. S ohľadom na predávané tovary prostredníctvom e-shopu Inter Cars a možnosti siete predajní Inter Cars je uplatnenie reklamácie na niektorej z predajní Inter Cars obmedzené a o možnosti reklamácie tovaru na konkrétnej pobočke je kupujúci povinný sa vopred informovať u Inter Cars.

4.4

Ak je predávajúcim zapojený autoservis, kupujúci uplatňuje vady tovaru priamo voči zapojenému autoservisu, a to najmä osobne na prevádzkarni zapojeného autoservisu určeného v zmluve. Zapojený autoservis pri vybavovaní reklamácie postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

4.5

Reklamovaný tovar musí byť predávajúcemu predložený na reklamáciu na adresu podľa ods. 4.3 alebo 4.4 tohto článku ako kompletný, t. j. so všetkými jeho súčasťami bez ohľadu na ich faktický stav a bez ohľadu na to, ktorá časť tovaru sa reklamuje. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť doklad o kúpe alebo záručný list, pokiaľ bol vydaný. V prípade tovaru určeného na odbornú montáž kupujúci pripojí k reklamácii doklad o odbornej montáži tovaru oprávnenou osobou, ak sa takýto doklad vyžaduje. Písomná reklamácia tovaru obsahuje najmä údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa), dátum zistenia vady, presný opis vady s uvedením spôsobu, akým sa vada prejavuje, popis výkonov, ktoré boli s tovarom do výskytu vady vykonané a dátum a podpis kupujúceho. Náklady na odoslanie tovaru na reklamáciu znáša a hradí kupujúci.

4.6

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť a predložiť mu všetky potrebné doklady, inak môže byť reklamácia neuznaná. Reklamácia sa považuje za uplatnenú momentom splnenia všetkých povinností kupujúceho podľa ods. 4.3 alebo 4.4 a 4.5 tohto článku.

4.7

Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie tovaru na reklamačné konanie. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu krátkou textovou správou, e-mailom, poštou alebo osobne ihneď po uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4.8

Predávajúci prijatú reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.9

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.10

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

4.11

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci a môže si ich uplatniť u predávajúceho len ak odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie podľa predchádzajúcej vety všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu na základe odborného posúdenia preukazujúceho zodpovednosť predávajúceho za vadu nemožno zamietnuť.

4.12

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie výrobku, ktorého reklamácia bola odôvodnene zamietnutá. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.13

O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho telefonicky, prostredníctvom krátkej textovej správy, e-mailom alebo osobne. Náklady na vrátenie tovaru, ktorého reklamácia bola odôvodnene zamietnutá, hradí a znáša kupujúci.

4.14

Až do vybavenia reklamácie je tovar vo vlastníctve kupujúceho.

5 Informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

5.1

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak je predávajúcim Inter Cars, kupujúci môže žiadosť podať aj elektronickou poštou na adrese: intercarssk@intercars.eu.

5.2

Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“) subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ods. 5.3 tohto článku, ak predávajúci na žiadosť podľa ods. 5.1 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania.

5.3

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle ministerstva www.mhsr.sk.

5.4

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ods. 5.3 tohto článku). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať náležitosti a prílohy podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov oprávnenej právnickej osoby (ods. 5.3 tohto článku) nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

5.5

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (ods. 5.3 tohto článku) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

5.6

Ak sa jedná o zmluvu uzatvorenú medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku alebo zmluvu uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov predávajúceho môže kupujúci podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, podať sťažnosť za účelom riešenia sporu prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporu s využitím platformy RSO, ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

5.7

Vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov, resp. alternatívneho riešenia sporov sa uplatnia aj vo vzťahu k riešeniu sporov medzi kupujúcim a zapojeným autoservisom, ktoré vznikli v súvislosti s predaným tovarom alebo vykonanými servisnými prácami. V záujme skvalitňovania tovarov a služieb ponúkaných prostredníctvom e-shopu bude kupujúci o existencii sporu so zapojeným autoservisom informovať Inter Cars.

6 Záverečné ustanovenia

6.1

Kupujúci realizovaním objednávky a kúpou tovaru prostredníctvom e-shopu akceptuje znenie tohto reklamačného poriadku.

6.2

Akýkoľvek reklamačný poriadok alebo inak nazvaný dokument zapojeného autoservisu, ktorý by spotrebiteľovi priznával nároky v menšom rozsahu, než sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku, sa neuplatňuje na reklamácie tovarov a servisných prác zakúpených spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu.

6.3

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.11.2019. Inter Cars je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia tohto reklamačného poriadku, pričom reklamačné konania začaté pred nadobudnutím účinnosti zmeny reklamačného poriadku budú ukončené v súlade s pôvodným znením reklamačného poriadku.