+421 2 3260 2244
Pondelok - Piatok 8:00 - 16:30
Inter Cars

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava,

IČO: 35 938 111, DIČ: 2022014093, IČ DPH: SK2022014093, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s cieľom vymedziť podmienky predaja tovaru prostredníctvom internetového elektronického obchodu (e-shopu) prevádzkovaného na portáli www.intercars.com/sk/eshop.

I. Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 938 111, DIČ: 2022014093, IČ DPH: SK2022014093, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B (ďalej len „Inter Cars“) v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s cieľom vymedziť podmienky predaja tovaru prostredníctvom internetového elektronického obchodu (e-shopu) prevádzkovaného na portáli www.intercars.com.

1.2 Spoločnosť Inter Cars, ako prevádzkovateľ e-shopu, umožňuje kupujúcim výber tovaru a servisných prác prostredníctvom zverejneného katalógu a v prípade záujmu kupujúceho uzatvára s kupujúcim zmluvu alebo sprostredkúva medzi kupujúcim a zapojeným autoservisom uzavretie zmluvy, a to za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

1.3 Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

a. Click & Repair služba ponúkaná Inter Cars v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, prostredníctvom ktorej Inter Cars sprostredkúva kupujúcemu uzavretie kúpnej zmluvy so zapojeným autoservisom určeným kupujúcim, s miestom doručenia tovaru v prevádzkarni zapojeného autoservisu určeného kupujúcim a súčasné uzavretie zmluvy na vykonanie servisných prác so zapojeným autoservisom určeným kupujúcim, s miestom vykonania servisných práv v prevádzkarni zapojeného autoservisu určeného kupujúcim (služba sa uplatňuje len pri určitom sortimente tovaru podľa určenia Inter Cars),

b. Click & Collect služba ponúkaná Inter Cars v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, prostredníctvom ktorej Inter Cars:

  • uzatvára s kupujúcim kúpnu zmluvu, s miestom doručenia tovaru na niektorej z pobočiek Inter Cars určenej kupujúcim (služba sa uplatňuje len pri určitom sortimente tovaru podľa určenia Inter Cars), alebo
  • sprostredkúva kupujúcemu uzavretie kúpnej zmluvy so zapojeným autoservisom, s miestom doručenia tovaru v prevádzkarni zapojeného autoservisu určeného kupujúcim (služba sa uplatňuje len pri určitom sortimente tovaru podľa určenia Inter Cars),

c. e-shopom internetový elektronický obchod prevádzkovaný Inter Cars na portáli s adresou www.intercars.com, obsahujúci ponuku vybraného tovaru zo sortimentu ponúkaného Inter Cars a ponuku servisných prác zapojených autoservisov, prostredníctvom ktorého je možné zadávať požiadavku na uzavretie kúpnej zmluvy a na uzavretie zmluvy na vykonanie servisných prác,

d. kupujúcim fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva a nakupuje tovar od predávajúceho prostredníctvom e-shopu,

e. kúpnou zmluvou

  • zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu medzi kupujúcim a Inter Cars, na základe ktorej sa Inter Cars zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar od Inter Cars prevziať a zaplatiť zaň Inter Cars kúpnu cenu za dohodnutých podmienok, ak kupujúci objednal dodanie tovaru s miestom doručenia na pobočke Inter Cars alebo s doručením prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo
  • zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu medzi kupujúcim a zapojeným autoservisom, sprostredkovaná Inter Cars, na základe ktorej sa zapojený autoservis určený kupujúcim zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar od zapojeného autoservisu prevziať a zaplatiť zaň zapojenému autoservisu kúpnu cenu za dohodnutých podmienok, ak kupujúci objednal doručenie tovaru s miestom doručenia v prevádzkarni zapojeného autoservisu,

f. servisnými prácami služba poskytnutá kupujúcemu zapojeným autoservisom určeným v zmluve, zahrňujúca najmä montáž, zabudovanie či inštaláciu tovaru do motorového vozidla kupujúceho,

g. okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala,

h. podstatným porušením zmluvy také porušenie zmluvy, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy; pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné,

i. predávajúcim

  • spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 938 111, DIČ: 2022014093, IČ DPH: SK2022014093, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B, e-mail: eshop.sk@intercars.com, tel. č.: +421 2 3260 2244, v prípade uzavretia kúpnej zmluvy na dodávku tovaru medzi kupujúcim a Inter Cars, alebo
  • zapojený autoservis určený kupujúcim, v prípade sprostredkovania uzavretia kúpnej zmluvy na dodávku tovaru medzi kupujúcim a ním určeným zapojeným autoservisom a v prípade uzavretia zmluvy na vykonanie servisných prác,

j. predvídateľnou škodou škoda, ktorú predávajúci v čase uzavretia zmluvy ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídal alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase predávajúci poznal alebo mal poznať pri obvyklej starostlivosti; hodnota predvídateľnej škody je vo výške kúpnej ceny tovaru bez DPH, ktorý bol predmetom zmluvy, v dôsledku ktorej škoda vznikla,

k. reklamačným poriadkom reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou Inter Cars upravujúci proces reklamácie tovaru a servisných prác v prípade zmlúv uzatváraných prostredníctvom e-shopu so spotrebiteľmi; reklamačným poriadkom vydaným spoločnosťou Inter Cars sa primerane riadi aj zapojený autoservis v prípade zmlúv uzatváraných prostredníctvom e-shopu medzi spotrebiteľom a zapojeným autoservisom,

l. spotrebiteľom kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, pričom ak fyzická osoba pri objednávke tovaru/servisných prác uvedie identifikačné číslo osoby (IČO), má sa za to, že nie je spotrebiteľom,

m. tovarom najmä pneumatiky pre motorové vozidlá alebo motocykle, oleje a prevádzkové kvapaliny, autobatérie, príslušenstvo k motorovým vozidlám a motocyklom, ktoré sú uvedené v aktuálnom elektronickom katalógu na e-shope,

n. trvanlivým nosičom prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača,

o. zapojeným autoservisom podnikateľ podnikajúci v oblasti automobilového opravárenstva, ktorý je na základe zmluvného vzťahu s Inter Cars zapojený do siete autoservisov participujúcich na Click & Repair a/alebo Click & Collect; aktuálny zoznam zapojených autoservisov je uvedený na webovom sídle e-shopu, a to spolu s údajmi o zapojených autoservisoch,

p. obchodnými podmienkami tieto všeobecné obchodné podmienky; obchodnými podmienkami vydanými spoločnosťou Inter Cars sa primerane riadi aj zapojený autoservis v prípade zmlúv uzatváraných prostredníctvom e-shopu medzi spotrebiteľom a zapojeným autoservisom,

q. zmluvou kúpna zmluva a/alebo zmluva na vykonanie servisných prác, ak z obsahu týchto obchodných podmienok alebo z účelu a zmyslu jednotlivých ustanovení nevyplýva, že pod pojmom zmluva sa rozumie len kúpna zmluva alebo len zmluva na vykonanie servisných prác,

r. zmluvou na vykonanie servisných prác zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu medzi kupujúcim a zapojeným autoservisom, sprostredkovaná Inter Cars, na základe ktorej sa zapojený autoservis určený kupujúcim zaväzuje vykonať servisné práce objednané kupujúcim a kupujúci sa zaväzuje za vykonané servisné práce uhradiť zapojenému autoservisu dohodnutú odplatu.

II. Zmluva

2.1 Uzatvárať zmluvu prostredníctvom e-shopu môže každý kupujúci, ktorý je plne spôsobilý na právne úkony.

2.2 Tovar objednáva kupujúci prostredníctvom internetového katalógu a elektronickej objednávky na e-shope. Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť spotrebiteľovi pred odoslaním objednávky podľa osobitného zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, sú spotrebiteľom prístupné na e-shope a v týchto obchodných podmienkach.

2.3 V objednávke musia byť riadne vyplnené všetky predpísané náležitosti v zmysle objednávkového formulára, vrátane:
a. údajov kupujúceho,
b. údajov predávajúceho,
c. údajov zapojeného autoservisu, ak je predmetom zmluvy vykonanie servisných prác,
d. presnej špecifikácie tovaru, vrátane počtu kusov tovaru,
e. výberu spôsobu doručenia tovaru, vrátanie miesta doručenia (prevzatia),
f. presnej špecifikácie požadovaných servisných prác,
g. výberu platobnej metódy.

2.4 Obdržanie objednávky oznámi Inter Cars kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Inter Cars má za cieľ, aby bol kupujúci spokojný s procesom výberu a objednávania tovaru, preto pristupuje k uzavretiu zmluvy, resp. k sprostredkovaniu uzavretia zmluvy s odbornou starostlivosťou a objednávky vybavuje priebežne. Objednávka s povinnosťou platby je pre kupujúceho záväzná od jej odoslania a má charakter návrhu na uzavretie zmluvy. Pred uzavretím zmluvy má Inter Cars právo požadovať informácie o kupujúcom za účelom overenia jeho totožnosti. Predpokladom realizácie objednávky je akceptovanie znenia týchto obchodných podmienok kupujúcim.

2.5 Zmluva vzniká potvrdením objednávky kupujúceho. Potvrdenie podľa predchádzajúcej vety obsahuje v prípade spotrebiteľov aj informácie podľa ods. 2.2 tohto článku, vrátane potvrdenia o výslovnom súhlase spotrebiteľa so začatím poskytovania servisných prác pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásení o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený o tom, že po úplnom poskytnutí servisných prác stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade, ak objednávka smeruje k uzavretiu zmluvy so zapojeným autoservisom, potvrdenie o uzavretí zmluvy doručí kupujúcemu Inter Cars, ktorý v tomto prípade koná v mene zapojeného autoservisu.

2.6 Informácie uvedené v reklamných materiáloch a ponukách Inter Cars sú súčasťou obsahu zmluvy len v prípade, ak sa na ne zmluva výslovne odvoláva.

2.7 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v zmluve sa spravujú znením týchto obchodných podmienok. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok. V prípade spotrebiteľov tvoria informácie podľa ods. 2.2 tohto článku neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Práva a povinnosti výslovne neupravené v zmluve a v týchto obchodných podmienkach, sa v prípade spotrebiteľov spravujú Občianskym zákonníkom a v ostatných prípadoch Obchodným zákonníkom.

2.8 Zmeny a doplnenia zmluvy sa musia vykonať v písomnej forme.

2.9 Prevod práv a povinností zo zmluvy podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Inter Cars.

III. Doručenie tovaru

3.1 Ak je predávajúcim Inter Cars, doručenie tovaru sa uskutoční:

a. jeho odovzdaním kupujúcemu na pobočke Inter Cars označenej v zmluve, v prípade výberu doručovania tovaru formou osobného prevzatia tovaru na pobočke Inter Cars označenej v zmluve v rámci Click & Collect,

b. jeho zaslaním kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na dodaciu adresu označenú kupujúcim v zmluve, v prípade výberu doručovania tovaru kuriérom,

3.2 Ak je predávajúcim zapojený autoservis, doručenie tovaru sa uskutoční:

a. jeho odovzdaním kupujúcemu na prevádzkarni zapojeného autoservisu označeného v zmluve, v prípade výberu doručovania tovaru formou osobného prevzatia tovaru v prevádzkarni zapojeného autoservisu označeného v zmluve v rámci Click & Collect,

b. jeho odovzdaním kupujúcemu na prevádzkarni zapojeného autoservisu označeného v zmluve s následným vykonaním servisných prác, v prípade výberu doručovania tovaru formou Click & Repair.

3.3 Výška nákladov na doručenie tovaru je uvedená pri jednotlivých spôsoboch doručenia tovaru. O uvedenej výške nákladov na doručenie je kupujúci informovaný vopred, pred zadaním objednávky. Ak doručenie tovaru nie je dohodnuté ako bezodplatné je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady na doručenie tovaru na miesto určené v zmluve najneskôr v lehote na zaplatenie kúpnej ceny, a to spolu s kúpnou cenou, ak zo zmluvy nevyplýva inak.

3.4 Spôsob doručenia tovaru označí kupujúci v objednávke formou výberu z ponúkaných možností doručenia. Inter Cars si vyhradzuje právo pre ním určený sortiment tovaru ponúkať len niektorý zo spôsobov doručenia podľa ods. 3.1 a 3.2 tohto článku. O dostupných spôsoboch doručenia tovaru bude kupujúci informovaný pred zadaním objednávky tovaru s povinnosťou platby.

3.5 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie či omeškanie v doručení spôsobené nepresným alebo nesprávnym vyplnením dodacej adresy kupujúceho.

3.6 Tovar je možné dodať len v rámci Slovenskej republiky.

3.7 Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote určenej zmluvou. Ak lehota doručenia tovaru v zmluve nie je určená, je predávajúci povinný dodať tovar do 14 dní od uzavretia zmluvy. Ak však podľa zmluvy má kupujúci splniť určité povinnosti ešte pred doručením tovaru (napr. zaplatiť kúpnu cenu, cenu dopravy), začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia tejto povinnosti.

3.8 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, pokiaľ takéto doklady vydal výrobca.

3.9 Kupujúci je povinný tovar prevziať a je povinný potvrdiť jeho prevzatie na doklade predloženom predávajúcim. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru kuriérom na dodaciu adresu na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo zabezpečiť prevzatie tovaru, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade neposkytnutia súčinnosti s prevzatím tovaru znáša kupujúci náklady spojené s opätovným doručením tovaru, a to aj v prípade, ak doručenie tovaru bolo pôvodne dohodnuté ako bezodplatné.

3.10 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa zmluvy.

3.11 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Ak zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar na miesto určené v zmluve, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

IV. Click & Repair

4.1 V prípade objednávky tovaru s doručením prostredníctvom Click & Repair je kupujúci povinný v objednávke uviesť preferovaný termín (dátum a čas) vykonania servisných prác v určenom zapojenom autoservise. Kupujúci berie na vedomie, že ním označený preferovaný termín je len orientačný a nezaväzuje zapojený autoservis k vykonaniu servisných prác v tomto termíne. Presný termín vykonania servisných prác Inter Cars (konajúci v mene zapojeného autoservisu) dohodne s kupujúcim bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy na vykonanie servisných prác. Ak sa Inter Cars a kupujúci nedohodnú na termíne servisných prác v zapojenom autoservise určenom v zmluve a nebude dohodnuté inak, objednávka na servisné práce sa zrušuje, resp. ak bola už uzatvorená zmluva na vykonanie servisných prác, obe zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy vykonanie servisných prác. V prípadoch podľa predošlej vety ostáva v platnosti kúpna zmluva medzi zapojeným autoservisom a kupujúcim, ktorej predmetom je doručenie tovaru, pričom zapojený autoservis doručí tovar kupujúcemu spôsobom v súlade s ods. 3.2 písm. a) týchto obchodných podmienok, ak nebude s kupujúcim dohodnuté inak.

4.2 Servisné práce sa vždy vykonávajú v prevádzkarni zapojeného autoservisu určeného v zmluve. Kupujúci je na výzvu zapojeného autoservisu pri pristavení vozidla povinný predložiť osvedčenie o registrácii vozidla, servisnú knižku k vozidlu a doklad preukazujúci vzťah kupujúceho k vozidlu.

4.3 Kupujúci je povinný v dohodnutý termín pristaviť do prevádzkarne zapojeného autoservisu určeného v zmluve motorové vozidlo, vo vzťahu ku ktorému má zapojený autoservis vykonať servisné práce. Ak tak kupujúci nevykoná a dostaví sa v iný čas než v dohodnutom termíne, zapojený autoservis môže kupujúcemu vydať tovar bez toho, aby mu poskytol servisné práce a zároveň je oprávnený odstúpiť od zmluvy na vykonanie servisných prác, najmä ak kupujúcemu nie je schopný ponúknuť náhradný termín na vykonanie servisných prác. Ak kupujúci nepristaví motorové vozidlo v dohodnutý termín na vykonanie servisných prác, môže byť zapojeným autoservisom vyzvaný na pristavenie vozidla v náhradnom termíne určenom zapojeným autoservisom. Ak kupujúci nepristaví motorové vozidlo na vykonanie servisných prác ani v náhradnom termíne, servisné práce sa nevykonajú a zapojený autoservis je oprávnený odstúpiť od zmluvy na vykonanie servisných prác. V prípadoch odstúpenia od zmluvy na vykonanie servisných prác ostáva v platnosti kúpna zmluva medzi zapojeným autoservisom a kupujúcim, ktorej predmetom je doručenie tovaru, pričom zapojený autoservis doručí tovar kupujúcemu spôsobom v súlade s ods. 3.2 písm. a) týchto obchodných podmienok, ak nebude s kupujúcim dohodnuté inak.

4.4 Zapojený autoservis je povinný pri výkone servisných prác postupovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a v súlade so zásadami odbornej praxe. Zapojený autoservis je povinný upozorniť kupujúceho na nevhodné pokyny dané v súvislosti s vykonávanými servisnými prácami a ak kupujúci na nevhodných pokynoch trvá, zapojený autoservis môže odoprieť vykonať servisné práce a odstúpiť od zmluvy na vykonanie servisných prác, prípadne vykonať servisné práce s výhradou, že za takto vykonané servisné práce nezodpovedá.

4.5 Zapojený autoservis informuje kupujúceho pri pristavení vozidla o predpokladanej dĺžke trvania servisných prác. Zapojený autoservis vykoná servisné práce bez zbytočného odkladu po pristavení motorového vozidla kupujúceho v dohodnutom termíne. O omeškaní s výkonom servisných prác bude zapojený autoservis informovať kupujúceho.

4.6 Ak spotrebiteľ neudelil súhlas so začatím poskytovania servisných prác pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy na vykonanie servisných prác a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený o tom, že po úplnom poskytnutí servisných prác stráca právo na odstúpenie od zmluvy na vykonanie servisných prác, zapojený autoservis vykoná servisné práce až po uplynutí lehoty na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa ods. 10.1 písm. b) týchto obchodných podmienok. Ak spotrebiteľ výslovne neurčí inak, platí, že uvedením preferovaného termínu na vykonanie servisných práv v objednávke podľa ods. 4.1 tohto článku obchodných podmienok vyjadruje súhlas so začatím poskytovania servisných prác pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy na vykonanie servisných prác a vyhlasuje, že bol riadne poučený (a to najmä týmito obchodnými podmienkami) o tom, že po úplnom poskytnutí servisných prác stráca právo na odstúpenie od zmluvy na vykonanie servisných prác.

4.7 Kupujúci je povinný zaplatiť zapojenému autoservisu cenu servisných prác vo výške a spôsobom uvedeným v zmluve. Cenu servisných prác uhradí kupujúci k rukám zapojeného autoservisu určenému v zmluve po vykonaní servisných prác, ak medzi zmluvnými stranami nebude dohodnutá iná splatnosť ceny servisných prác. Cenu servisných prác vyúčtuje kupujúcemu zapojený autoservis určený v zmluve.

4.8 Zapojený autoservis určený v zmluve zodpovedá za prípadné vady, ktoré majú poskytnuté servisné práce. Plnú zodpovednosť za servisné práce tak nesie výlučne zapojený autoservis a prípadnú reklamáciu servisných prác si kupujúci uplatňuje voči zapojenému autoservisu, nie voči Inter Cars. Reklamáciu servisných prác je kupujúci oprávnený bezodkladne uplatniť v prevádzkarni zapojeného autoservisu určeného v zmluve. Ak sú servisné práce vykonané vadne, má kupujúci právo požadovať od zapojeného autoservisu bezplatné odstránenie vady. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ju zapojený autoservis neodstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie alebo sa vada servisných prác vyskytne znovu, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy na vykonanie servisných prác alebo na primerané zníženie ceny servisných prác. Na reklamáciu servisných prác spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia ods. 6.1 až 6.4, 6.6, 6.7 a 6.9 až 6.11 týchto obchodných podmienok primerane. O bližších podmienkach uplatňovania a vybavovania reklamácie servisných prác bude kupujúceho informovať zapojený autoservis určený v zmluve, ktorý servisné práce vykonal. V záujme skvalitňovania konceptu Click & Repair bude kupujúci o uplatnenej reklamácii servisných prác informovať Inter Cars.

4.9 Kupujúci berie na vedomie, že predaj tovaru zapojeným autoservisom a vykonanie servisných prác zapojeným autoservisom sú samostatnými predmetmi plnenia zmluvy a predaj tovaru nie je viazaný na poskytnutie servisných prác, a naopak. Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy a zo zmluvy na vykonanie servisných prác sa posudzujú vždy samostatne.

4.10 Inter Cars týmto potvrdzuje a kupujúceho opakovane ubezpečuje, že v zastúpení zapojených autoservisov participujúcich na Click & Repair je oprávnený v mene a na účet zapojených autoservisov uzatvárať prostredníctvom e-shopu s kupujúcimi kúpne zmluvy aj zmluvy na vykonanie servisných prác.

V. Kúpna cena za tovar a platobné podmienky

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a spôsobom uvedeným v kúpnej zmluve. Ak je zmluva uzatvorená so zapojením autoservisom v rámci konceptu Click & Repair, zmluva obsahuje aj cenu za výkon servisných prác zapojeným autoservisom určeným v zmluve, pričom ustanovenie ods. 4.7 týchto obchodných podmienok sa použije na úhradu ceny servisných prác v prospech zapojeného autoservisu určeného v zmluve.

5.2 Základom pre určenie kúpnej ceny tovaru je cena tovaru uvedená v e-shope platná v čase uzavretia zmluvy, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. Kúpna cena zverejnená na e-shope je cenou s daňou z pridanej hodnoty vo výške podľa osobitného zákona.

5.3 Kúpna cena za tovar sa uhrádza spôsobom určeným v zmluve, ktorý môže byť určený nasledovne:

a. platba vopred na bankový účet označený predávajúcim alebo vopred prostredníctvom platobnej funkcionality e-shopu umožňujúcej platby kartou alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na pobočke Inter Cars alebo v prevádzkarni zapojeného autoservisu označeného v zmluve v prípade výberu osobného prevzatia tovaru v rámci Click & Collect alebo Click & Repair (o možnosti bezhotovostnej platby je kupujúci oprávnený informovať sa u Inter Cars), alebo

b. platba formou dobierky pri prevzatí tovaru doručovaného kuriérskou spoločnosťou na dodaciu adresu označenú kupujúcim v zmluve (o možnosti bezhotovostnej platby u kuriérskej spoločnosti je kupujúci oprávnený informovať sa u Inter Cars alebo u kuriérskej spoločnosti).

5.4 Predávajúci je povinný vystaviť a odovzdať kupujúcemu súčasne s tovarom riadny daňový a dodací doklad.

VI. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

6.1 Ak tovar nie je dodaný v množstve, akosti alebo vyhotovení určenom v zmluve, má vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva.

6.2 Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

6.3 Kupujúci je povinný tovar dôkladne skontrolovať a prezrieť pri jeho prevzatí a bezodkladne, najneskôr do 15 dní od zistenia vady, písomne oznámiť predávajúcemu zistené vady, rozdiely medzi skutočným stavom, druhom a množstvom tovaru a dodacím dokladom. V prípade poškodenia tovaru pri preprave spíše kupujúci s kuriérskou spoločnosťou škodový protokol a bezodkladne písomne informuje Inter Cars.

6.4 Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi záruku za akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov od doručenia tovaru. Spotrebiteľ bol informovaný, že v prípade zmluvy na vykonanie servisných prác bude spotrebiteľovi poskytnutá zapojeným autoservisom záruka v trvaní 3 mesiacov na servisné práce, ktoré majú charakter opravy alebo úpravy veci, pričom na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za poskytnutú záruku sa ods. 4.8 týchto obchodných podmienok použije primerane.

6.5 Podmienkou poskytnutia záruky za tovar je jeho odborná montáž oprávnenou osobou; to neplatí pre tovar zo sortimentu: príslušenstvo, a pre tovar zakúpený od zapojeného autoservisu určeného v zmluve, ktorý bol namontovaný zapojeným autoservisom na základe zmluvy na vykonanie servisných prác.

6.6 Nároky zo zodpovednosti predávajúceho za tovar podľa tohto článku nevznikajú, ak boli vady spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Predávajúci najmä nezodpovedá za vady vzniknuté výlučne alebo sčasti:

a. nesprávnym skladovaním alebo použitím tovaru, vykonaním úpravy, opravy alebo iného zásahu do tovaru v rozpore s príslušnou dokumentáciou,

b. primeraným opotrebovaním alebo spotrebovaním tovaru vzhľadom k času a spôsobu použitia,

c. porušením povinnosti podľa ods. 6.5 tohto článku,

d. pôsobením vyššej moci,

e. z iných dôvodov uvedených v reklamačnom poriadku.

6.7 Predpokladom uplatnenia nárokov kupujúceho podľa tohto článku je oznámenie vád tovaru v záručnej dobe predávajúcemu.

6.8 Ak je predávajúcim Inter Cars, kupujúci oznamuje vady tovaru v písomnej forme, pričom je povinný oznámenie o reklamácii spolu s reklamovaným tovarom doručiť na nasledovnú adresu predávajúceho: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Bystrická 26/a, 962 37 Kováčová. Kupujúci zásielku označí ako „Reklamácia e-shop“. Reklamovaný tovar zaslaný Inter Cars na reklamačné konanie formou dobierky nebude akceptovaný.

6.9 Ak je predávajúcim zapojený autoservis, kupujúci uplatňuje vady tovaru priamo voči zapojenému autoservisu, a to najmä osobne na prevádzkarni zapojeného autoservisu určeného v zmluve. V záujme skvalitňovania konceptu Click & Repair a Click & Collect bude kupujúci o uplatnenej reklamácii tovaru voči zapojenému autoservisu informovať Inter Cars. Zapojený autoservis pri vybavovaní reklamácie postupuje v súlade s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

6.10 K reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o odbornej montáži tovaru (ak sa odborná montáž vyžaduje), s uvedením technologického postupu, resp. faktúru a doklad o jej zaplatení s uvedením vykonaných prác, vrátane časovej náročnosti opravy, z ktorých vyplýva, že bol do vozidla (s uvedením evidenčného čísla vozidla a VIN) namontovaný tovar, ktorý je predmetom reklamácie (identifikácia podľa objednávacieho kódu tovaru). Uvedené neplatí v prípade reklamácie tovaru, ktorý bol namontovaný v rámci Click & Repair v zapojenom autoservise určenom v zmluve.

6.11 Bližšie podmienky reklamácie tovaru a postup uplatňovania a vybavovania reklamácie tovaru u predávajúceho, vrátane nárokov, ktoré spotrebiteľovi patria sú uvedené v reklamačnom poriadku.

6.12 Na reklamáciu tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý nekoná v právnom postavení spotrebiteľa sa nepoužijú ustanovenia Reklamačného poriadku, ustanovenia ods. 6.1 až 6.11 tohto článku sa použijú primerane, pričom zároveň platí nasledovné:

a. predávajúci poskytuje záruku na skryté vady tovaru v trvaní 12 mesiacov od doručenia tovaru. Za skryté vady tovaru sa považujú vady nezistiteľné inak ako používaním alebo zabudovaním tovaru. Kupujúci je oprávnený a povinný písomne uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 10 dní ako vady zistil alebo za dodržania odbornej starostlivosti mohol zistiť, inak nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú,

b. predávajúci posudzuje a vybavuje reklamácie priebežne a bez zbytočného odkladu tak, aby vadu bolo možné posúdiť a reklamačné konanie ukončiť spravidla do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak reklamáciu nie je možné ukončiť v lehote podľa predošlej vety predávajúci informuje kupujúceho o dôvodoch, pre ktoré reklamácia nebola ukončená a o predpokladanom termíne ukončenia reklamácie. Lehota na ukončenie reklamácie môže byť opakovane predlžovaná predávajúcim,

c. počas uplatnenej reklamácie záručná doba na tovar plynie ďalej,

d. kupujúci má v prípade oprávnenej (opodstatnenej) reklamácie právo na odstránenie vady opravou, ak to nie je možné alebo účelné, tak má právo na výmenu tovaru rovnakej alebo obdobnej akosti. Aj pri vadách tovaru, ktoré sú opraviteľné je predávajúci oprávnený vždy rozhodnúť o tom, že namiesto opravy tovaru sa kupujúcemu reklamovaný tovar vymení za nový tovar. Pokiaľ je možná výmena vadnej súčasti tovaru, kupujúci má nárok na výmenu iba vadnej súčasti tovaru. Iné práva kupujúcemu z vady tovaru nevznikajú, najmä mu nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy alebo na zľavu z kúpnej ceny,

e. v prípade neoprávnenej (neopodstatnenej) reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s riešením takejto reklamácie (napr. posúdenie špecializovaného ústavu, expertíza znalca, prepravné náklady spojené s riešením reklamácie, a pod.),

f. aplikácia dispozitívnych ustanovení § 436 až 441 Obchodného zákonníka sa vylučuje.

VII. Zodpovednosť za škodu

7.1 Strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Akékoľvek nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú dodaným tovarom, resp. v súvislosti s jeho vadami si kupujúci môže uplatňovať u predávajúceho. Akékoľvek nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú servisnými prácami, resp. v súvislosti s ich neodborným vykonaním si kupujúci môže uplatňovať u zapojeného autoservisu uvedeného v zmluve. V záujme skvalitňovania konceptu Click & Repair bude kupujúci o uplatnenej náhrade škody voči zapojenému autoservisu informovať aj Inter Cars.

7.2 Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná. Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

7.3 Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú úplne alebo sčasti porušením povinností kupujúceho v dôsledku nesprávneho skladovania, použitia alebo neodbornej montáže tovaru alebo iných povinností podľa zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

7.4 Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

7.5 Nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. Ak však vznikne škoda kupujúcemu, ktorý nekoná v právnom postavení spotrebiteľa, nahrádza sa výlučne skutočná škoda neprevyšujúca predvídateľnú škodu.

VIII. Zabezpečenie záväzkov

8.1 Ak je kupujúci v omeškaní so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu, je predávajúci oprávnený:

a. zadržať tovar, ktorý má podľa zmluvy odovzdať kupujúcemu až do úplného splnenia všetkých pohľadávok, pričom počas zadržania tovaru podľa tohto písmena sa predávajúci nedostáva do omeškania,

b. odmietnuť poskytnutie ďalšieho tovaru až do úplného zaplatenia splatných záväzkov, resp. požadovať pri dodaní ďalšieho tovaru platbu vopred alebo primerané zabezpečenie podľa požiadavky predávajúceho.

8.2 Účastníci nie sú oprávnení jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku zo zmluvy alebo z porušenia zmluvy voči pohľadávke druhého účastníka.

IX. Odstúpenie od zmluvy

9.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch ustanovených zmluvou, týmito obchodnými podmienkami alebo zákonom. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, dôvod odstúpenia musí byť presne vymedzený a musí byť doručené druhému účastníkovi, inak je neplatné.

9.2 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

a. až do dodania tovaru, ak sa po uzavretí zmluvy ukáže, že tovar nie je schopný dodať vôbec, alebo nie je schopný ho dodať v lehote určenej v zmluve a kupujúci nesúhlasí s predĺžením tejto lehoty,

b. ak je na majetok kupujúceho začaté konkurzné, reštrukturalizačné konanie alebo konanie o oddlžení alebo ak je kupujúci, ktorý je právnickou osobou, zrušený.

9.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní. To neplatí, ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, k omeškaniu dôjde v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť a predávajúci podá kupujúcemu písomnú správu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť a o ich predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvedel, alebo pri náležitej starostlivosti mohol dozvedieť.

X. Odstúpenie od zmluvy – spotrebiteľ

10.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa:

a. prevzatia tovaru a to aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b. uzavretia zmluvy na vykonanie servisných prác v prípade Click & Repair.

10.2 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku v prípadoch ustanovených osobitným zákonom, najmä pri zmluve predmetom ktorej je:

a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d. poskytovanie servisných prác zapojeným autoservisom určeným v zmluve, ak sa poskytovanie servisných prác začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí servisných prác, a ak došlo k úplnému poskytnutiu servisných prác.

10.3 Ak je predávajúcim Inter Cars, spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Bystrická 26/a, 962 37 Kováčová. Kupujúci zásielku označí ako „Vrátený tovar e-shop“. Vrátený tovar zaslaný Inter Cars formou dobierky nebude akceptovaný.

10.4 Ak je predávajúcim zapojený autoservis, spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť tovar do prevádzkarne zapojeného autoservisu určeného v zmluve. V záujme skvalitňovania konceptu Click & Repair a/alebo Click & Collect bude kupujúci o odstúpení od zmluvy uzatvorenej so zapojeným autoservisom informovať aj Inter Cars.

10.5 Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak bol tovar preukázateľne odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10.6 Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku 5 týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

10.7 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od zmluvy formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa podľa tohto článku:

a. predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodnú na inom spôsobe platby, pri ktorej nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky,

b. predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, pričom dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva, riešenia sporov a iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

10.10 Ak spotrebiteľ v súlade s týmto článkom odstúpi od kúpnej zmluvy, v ktorej bolo dohodnuté doručenie tovaru v rámci Click & Repair a ak v odstúpení výslovne neurčí inak má sa za to, že spotrebiteľ odstúpil aj od zmluvy na vykonanie servisných prác zapojeným autoservisom určeným v zmluve.

XI. Oznamovanie a doručovanie

11.1 Ak je podľa zmluvy potrebné doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa na adresy uvedené v zmluve, ak nie je písomne oznámená iná adresa na doručovanie písomností. Ustanovenia ods. 6.8 a 10.3 týchto obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

11.2 Ak adresát odoprie písomnosť prevziať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie je odoprené.

11.3 Ak sa nepodarí písomnosť doručiť na adresu uvedenú v ods. 11.1. tohto článku, považuje sa za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o tom nedozvie.

11.4 Ak sa nejedná o úkon smerujúci k zrušeniu zmluvy, je možné doručovať písomnosti aj e-mailom na adresy uvedené v zmluve.

11.5 Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať všetky skutočnosti podstatné pre výkon práv a plnenie povinností zo zmluvy, inak v plnom rozsahu zodpovedajú za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.

XII. Spracúvanie osobných údajov

12.1 Ochrana osobných údajov kupujúcich, prípadne iných fyzických osôb (ďalej len „dotknuté osoby“) je prioritou Inter Cars. Osobné údaje fyzických osôb získané v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu spracúva spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., IČO: 35 938 111, so sídlom Ivánska cesta 2, Bratislava 821 04, Slovenská republika, tel.: +421232602210, e-mail: intercarssk@intercars.eu v právnom postavení prevádzkovateľa.

12.2 Inter Cars osobné údaje získava od dotknutých osôb, v dôsledku čoho dotknuté osoby zodpovedajú za správnosť poskytnutých osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak potrebné pre prevádzkovanie e-shopu a plnenie zmlúv uzatváraných prostredníctvom e-shopu. Neposkytnutie osobných údajov môže viesť k tomu, že Inter Cars môže odoprieť uzavretie zmluvy s dotknutou osobou, resp. odoprieť sprostredkovanie uzavretia zmluvy medzi dotknutou osobou a zapojeným autoservisom.

12.3 Inter Cars o dotknutých osobách spracúva najmä nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, miesto podnikania, korešpondenčná (doručovacia) adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ.

12.4 Osobné údaje dotknutých osôb sú, resp. môžu byť spracúvané na účely prijatia objednávky a plnenia zmluvy (právny základ: spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby), marketingových činností, najmä zasielanie marketingových ponúk na propagáciu Inter Cars, jeho tovarov a služieb, o ktorých sa predávajúci na základe predošlého nákupného správania dotknutej osoby domnieva, že by o tieto tovary či služby mohla mať dotknutá osoba záujem (právny základ: oprávnený záujem Inter Cars), priameho marketingu (právny základ: odvolateľný súhlas dotknutej osoby), na účely určovania a uplatňovania právnych nárokov (právny základ: oprávnený záujem predávajúceho), ako i na účely plnení povinností Inter Cars stanovených zákonom (právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu).

12.5 V prípade potreby môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté (i) subjektom, ktoré poskytujú Inter Cars platobné služby, (ii) obchodným partnerom Inter Cars, a to najmä kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru, prevádzkovateľom siete pobočiek Inter Cars, s ktorými má Inter Cars zmluvný vzťah na základe obchodného zastúpenia a zapojeným autoservisom, ktoré zabezpečujú predaj tovaru a výkon servisných prác, (iii) poskytovateľom IT služieb, daňovým a právnym poradcom. Inter Cars ubezpečuje dotknuté osoby, že osobné údaje osobám podľa predošlej vety poskytne len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu.

12.6 Osobné údaje dotknutých osôb budú uchovávané po dobu 3 rokov od splnenia zmluvy v prípade, ak kupujúci vystupuje v pozícii spotrebiteľa a po dobu 4 rokov od splnenia zmluvy, ak kupujúci nevystupuje v pozícii spotrebiteľa, pokiaľ nemá Inter Cars zo zákona povinnosť uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu (napr. na základe platných predpisov o účtovníctve) alebo pokiaľ dlhšie uchovávanie údajov nie je v oprávnenom záujme Inter Cars. Osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu dotknutej osoby budú spracúvané najdlhšie po dobu trvania súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do odvolania súhlasu.

12.7 Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť uchovávané a spracúvané v akomkoľvek štáte, v ktorom Inter Cars vykonáva činnosť alebo v ktorom sa nachádzajú jeho poskytovatelia služieb alebo obchodní partneri. Tieto štáty môžu uplatňovať iné pravidlá ochrany osobných údajov ako Slovenská republika. Prevádzkovateľ zaviedol vhodné zmluvné a iné opatrenia na ochranu osobných údajov dotknutých osôb v prípade ich prenosu jeho spriazneným osobám či tretím osobám nachádzajúcim sa v iných štátoch.

12.8 Európska komisia považuje niektoré štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) za štáty, ktoré poskytujú dostatočnú mieru ochrany osobných údajov podľa štandardov EHP. V prípade prenosov údajov z krajín EHP do štátov, v ktorých nie je podľa Európskej komisie dostatočná miera ochrany osobných údajov Inter Cars zabezpečil uplatňovanie primeraných opatrení, vrátane zabezpečenia, že príjemca údajov je viazaný na ochranu osobných údajov v potrebnom rozsahu. Kópiu týchto opatrení si môžu dotknuté osoby od prevádzkovateľa vyžiadať e-mailom na adrese: osobne.udaje@intercars.eu a budú im poskytnuté v prípade, že nastala skutočnosť prevodu osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín.

12.9 Za podmienok stanovených právnymi predpismi majú dotknuté osoby nárok vyžiadať si prístup k osobným údajom, ktoré sú o nich spracúvané, na ich opravu či vymazanie, ako aj na obmedzenie spracúvania. V rozsahu, v akom sa osobné údaje spracúvajú na účel plnenia zmluvy majú dotknuté osoby právo na prenosnosť osobných údajov. Okrem toho sú dotknuté osoby oprávnené namietať proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu, ako aj proti spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely. V prípade uplatnenia vyššie uvedených práva alebo v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sú dotknuté osoby oprávnené kontaktovať Inter Cars e-mailom na adrese: osobne.udaje@intercars.eu. Zároveň majú dotknuté osoby nárok iniciovať konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

XIII. Riešenie sporov, rozhodné právo, alternatívne riešenie sporov so spotrebiteľom

13.1 Spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou na rokovaní iniciovanom jednou zo zmluvných strán.

13.2 Ak k dohode nedôjde, rozhodne spor príslušný súd v Slovenskej republike. Ak sa jedná o spor s cudzím prvkom, bude miestne príslušný všeobecný súd predávajúceho.

13.3 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak je predávajúcim Inter Cars, kupujúci môže žiadosť podať aj elektronickou poštou na adrese intercarssk@intercars.eu.

13.4 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa osobitného zákona1 subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ods. 13.5 tohto článku, ak na žiadosť podľa ods. 13.3 tohto článku dostal zamietavú odpoveď alebo na ňu nedostal odpoveď do 30 dní od jej odoslania.

13.5 Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle ministerstva www.mhsr.sk.

13.6 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ods. 13.5 tohto článku). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať náležitosti a prílohy podľa osobitného zákona. 1Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov oprávnenej právnickej osoby (ods. 13.5 tohto článku) nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

13.7 Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (ods. 13.5 tohto článku) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

13.8 Spotrebiteľ môže podľa osobitného predpisu 2 podať sťažnosť za účelom riešenia sporu prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporu s využitím platformy RSO, ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

13.9 Vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov, resp. alternatívneho riešenia sporov sa uplatnia aj vo vzťahu k riešeniu sporov medzi kupujúcim a zapojeným autoservisom, ktoré vznikli v súvislosti s predaným tovarom alebo vykonanými servisnými prácami. V záujme skvalitňovania konceptu Click & Repair a Click & Collect bude kupujúci o existencii sporu so zapojeným autoservisom informovať Inter Cars.


1Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy a obchodných podmienok platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

14.2 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou každej zmluvy uzatváranej prostredníctvom e-shopu. Použitie akýchkoľvek iných obchodných podmienok, najmä akýchkoľvek obchodných podmienok kupujúceho alebo zapojeného autoservisu, sa vylučuje.

14.3 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa.

14.4 Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť Inter Cars súvisiaca s predajom tovaru prostredníctvom e-shopu je: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava.

14.5 Spoločnosť Inter Cars môže kedykoľvek rozhodnúť o zmene týchto obchodných podmienok. Zmluvy uzatvorené po zmene obchodných podmienok sa spravujú novým znením obchodných podmienok.

14.6 V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov a otázok môže kupujúci kontaktovať spoločnosť Inter Cars na adrese: Inter Cars Slovenská republika, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, tel: +421-2-32602210, e-mail: intercarssk@intercars.eu.

14.7 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2019.


2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

Príloha

Formulár na Odstúpenie od zmluvy - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.pdf