+420 723 809 627
Pondělí - pátek 8:00 - 17:00
Inter Cars

Obchodní podmínky společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o. číslo 1/2018

IČ: 27156257 se sídlem Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 – Lhotka zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100562

I. Základní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o. blíže upravují práva a závazky mezi společností Inter Cars Česká republika s.r.o. jako Prodávajícím a zákazníky jako Kupujícími při internetovém prodeji a koupi Zboží ze sortimentu Inter Cars Česká republika s.r.o. (dále jen Podmínky).

2. Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím – společností Inter Cars Česká republika s.r.o. a zákazníkem – Kupujícím na Zboží.

3. Použití jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, zejména Kupujícího pro kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se Zboží je vyloučeno.

II. Definice základních pojmů

Provozovatel obchodu a Prodávající: Inter Cars Česká republika s.r.o., IČO: 27 156 257, se sídlem: Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, tel.: +420 261 344 080, e-mail: intercarscz@intercars.eu

Kupující: Fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba, která objednává a nakupuje u Prodávajícího Zboží.

Zboží: Výrobky – náhradní díly pro osobní a nákladní vozidla nebo motocykly včetně olejů a provozních kapalin a příslušenství, vybavení servisů a nářadí, které jsou v sortimentu Prodávajícího.

Spotřebitel: Každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu na Zboží s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Provozovna: jakákoliv provozovna Prodávajícího, ve které Prodávající prodává Zboží či poskytuje služby týkající se Zboží.

III. Závaznost Podmínek

1. Podpisem prodejního dokladu – Daňového dokladu – Faktury (dále také jen Faktura) za koupi Zboží nebo potvrzením Kupujícího v elektronické objednávce na www.intercars.com/cz/eshop, že Podmínky „četl a souhlasí s nimi“ Kupující potvrzuje, že Podmínky četl, že se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy seznámil, že jim plně porozuměl, že s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit.

2. Podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího www.intercars.cz a zároveň jsou vyvěšeny v každé pobočce (Provozovně) uvedené ve Faktuře za Zboží.

IV. Objednávání zboží

1. Kupující činí nabídky na uzavření kupní smlouvy na Zboží označené jako objednávka osobně v provozovně (prodejně) Prodávajícího, příp. jím pověřené třetí osoby (dále jen Provozovna), e-mailem na adrese Provozovny, telefonicky na Provozovně, příp. formou elektronické objednávky na internetových stránkách www.intercars.cz, a to dle katalogu Zboží Prodávajícího, který je umístěn v každé Provozovně a také na www.intercars.cz. V objednávce musí být řádně vyplněny (označeny) všechny předepsané náležitosti, včetně souhlasu s těmito Podmínkami. Uvedený katalog slouží pouze k informačním účelům a není nabídkou, resp. návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření smlouvy s Prodávajícím je nabídka (objednávka) Kupujícího. Konkrétní kupní smlouva na Zboží vzniká potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím v místě plnění (dodání Zboží) nebo e-mailovým potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím.

2. Prodávající přistupuje ke Kupujícímu s maximální odbornou péčí s cílem dosáhnout maximální spokojenosti Kupujícího s procesem objednání a koupí Zboží a s kvalitou Zboží a služeb. Prodávající však neodpovídá za chybné údaje v katalogu uvedeném v předchozím odstavci a nenese jakoukoliv odpovědnost za případně vzniklou újmu Kupujícímu způsobenou těmito chybami.

3. Kupní smlouva je po uzavření uložena u Prodávajícího, je přístupná Kupujícímu a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující má v systému vyplňování objednávkového formuláře před jeho odesláním možnost zjistit a opravit chyby či jiné nesprávnosti vzniklé při zadávání údajů do tohoto formuláře.

V. Dodací podmínky, přechod nebezpečí a nabytí vlastnictví

1. Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu v ístě plnění v době dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2. Místem plnění je Provozovna dohodnutá mezi Prodávajícím a Kupujícím. Může být dohodnuto i jiné místo plnění. V tomto případě náklady na dodání Zboží do místa plnění nese Kupující ve výši uvedené na Eshop.intercars.eu a Kupující je hradí současně s kupní cenou Zboží při jeho převzetí, přičemž k dodání se použije Česká pošta, nebo PPL, nebo jiná přepravní služba. Při dodávce nebezpečného materiálu, chemikálií, hořlavých materiálů, nebo baterií je místem plnění prodejní/výdejní místo www.intercars.com/cz/eshop, přičemž náklady na dodání hradí Kupující shodně jak uvedeno výše. Prodávající neodpovídá za nedodání či prodlení s dodáním Zboží způsobené nepřesným nebo nesprávným uvedením adresy místa plnění uvedené Kupujícím.

3. Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

4. Kupující je povinen Zboží v místě plnění bezodkladně převzít. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady na dopravu Zboží zpět k Prodávajícímu.

5. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího odevzdáním Zboží Prodávajícím Kupujícímu.

6. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením jeho kupní ceny Kupujícím Prodávajícímu.

7. Za expresní dopravu Zboží do místa plnění může Prodávající Kupujícímu účtovat poplatek. Na tuto skutečnost bude Kupující Prodávajícím upozorněn. Tento poplatek je zahrnut do faktury za Zboží (na řádek faktury zvlášť). Expresní dopravou se rozumí dodávka Zboží přímo ze skladu dodavatele či výrobce, které bylo objednáno výslovně dle požadavku Kupujícího prostřednictvím Prodávajícího.

VI. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena Zboží je uvedena v aktuálně platném ceníku Prodávajícího umístěného na www.intercars.cz a v Provozovnách. V ceníku jsou uvedeny ceny bez i s DPH. Kupní ceny Zboží uvedené v ceníku jsou platné až do změny, kterou může Prodávající kdykoliv jednostranně provést. Kupní ceny jsou uvedeny v Kč. Kupní cena je včetně daní, poplatků a obdobných peněžitých plnění. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na balení Zboží. Tyto náklady jsou účtovány u Zboží dodávaného mimo Provozovnu a hradí je Kupující společně se Zbožím, pokud není jiné dohody stran.

2. Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena se hradí v hotovosti při převzetí Zboží v místě plnění. Pokud je místem plnění jiné místo než Provozovna, kupní cena je hrazena na dobírku, není-li jiné dohody stran.

3. Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu současně se Zbožím řádný daňový a dodací doklad.

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace a REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce 24 měsíců od odevzdání Zboží Kupujícímu. V případě, že dodavatel (Prodávajícího) příslušného Zboží poskytuje za jakost Zboží jinou záruční dobu, než je výše uvedených 24 měsíců, poskytne Prodávající Kupujícímu záruku v této délce. Přehled takových výrobců a délek záruční doby je vyvěšen v Provozovně a www.intercars.cz. V rámci záruky má Kupující právo pouze na odstranění vady opravou nebo výměnou Zboží, a pokud je možná výměna součásti, pak pouze na výměnu této vadné součásti. Jiná práva v rámci záruky Kupujícímu nevznikají, zejména právo na odstoupení od kupní smlouvy, či slevu z kupní ceny a související práva na náhradu škody, příp. jiné újmy v souvislosti s vadou a na náklady spojené s vadou či uplatněním reklamace. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené zejména jeho užíváním, poškození Zboží nebo na vady Zboží vzniklé v důsledku neodborné montáže nebo neodborného uvedení do provozu či užívání nebo montáže v rozporu s návodem k užívání.

2. Výše uvedeným nejsou dotčena zákonná práva Kupujícího z vadného plnění, která jsou stanovena v zákonném rozsahu.

3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně v Provozovně, ve které Zboží převzal nebo na e-mailu eshop.cz@intercars.com a dále postupuje dle pokynů Prodávajícího. V případě, že místem plnění bylo jiné místo než Provozovna, Kupující uplatňuje práva z vadného plnění v místě Provozovny uvedené na dodacím listu nebo daňovém dokladu.

4. Reklamace (oznámení vady) se uplatňuje na formuláři Prodávajícího, který je k dispozici v kterékoliv Provozovně nebo na adrese www.intercars.cz. Reklamovat lze vadu Zboží jako celku, příp. je-li to možné jeho součásti.

5. Kupující musí v reklamačním protokolu uvést minimálně:

6. Zboží je určeno k montáži (instalaci) osobou k tomu odborně způsobilou. Za vady, které vznikly neodbornou montáží Zboží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu nebo vznikly montáží či užíváním v rozporu s návodem k užívání (příp. k montáži) či v rozporu se svým určením, resp. v rozporu s podmínkami řádného užívání, Prodávající neodpovídá. Prodávající také neodpovídá za vady vzniklé mechanickým poškozením Zboží. Při reklamaci je Kupující povinen předložit Prodávajícímu doklad o odborné montáži či uvedení do provozu. Odbornou montáží a / nebo uvedením do provozu se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se srozumí zejména potvrzení o montáži Zboží, s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, včetně časového rozsahu, z nichž vyplývá, že bylo na vozidlo (nutno uvést SPZ/RZ) namontováno Zboží, které je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu Zboží).

7. Podmínkami k posouzení reklamace jsou zejména:

8. Prodávající potvrdí Spotřebiteli písemně, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje, dále mu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. Kupující je povinen Zboží důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí a neprodleně oznámit Prodávajícímu při převzetí Zboží zjištěné zjevné vady, poškození, rozdíly mezi skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím dokladem. Vady a poškození Zboží, které je dopravováno Kupujícímu mimo Provozovnu musí Kupující zaznamenat v protokolu, které je Kupující povinen sepsat a podepsat s dopravcem. Ostatní vady musí Kupující oznámit Prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění (poté, co je Kupující mohl při dostatečné péči zjistit). V případě nesplnění kterékoliv povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce, nebude právo z vadného plnění Kupujícímu přiznáno.

10. Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

11. Reklamace Spotřebitele bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran. V případě, že Kupující není Spotřebitelem, Prodávající reklamaci vyřídí dle svých možností co nejdříve.

12. Tento odstavec 12. se použije vedle ostatních ustanovení tohoto článku VII. pouze v případě, že Kupujícím je Spotřebitel. Aniž by byla dotčena jiná ustanovení zákona týkající se zákonných práv z vadného plnění, dalších zákonných práv Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou a poskytnutí záruk, Prodávající v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího osobně v jeho Provozovně, ve které bylo Zboží koupeno.

13. Kupující se vzdává v souvislosti se zákonnými právy z vadného plnění na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s vadou Zboží, jakož i práva na náhradu nákladů spojených s vadou či uplatněním reklamace. Toto neplatí, pokud se na kupní smlouvu použijí ust. § 2158 a násl. obč. zák. o prodeji zboží v obchodě.

14. V případě neoprávněné reklamace je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s posouzením vady Zboží či montáže. Toto neplatí, jestliže Kupujícím je Spotřebitel.

15. U Zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla nižší kupní cena ujednána, a u použitých věcí za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Kupujícím.

16. V případě jakýchkoliv nejasností, problémů, dotazů, stížností apod. může Kupující kontaktovat Prodávajícího v Provozovně, kde zboží koupil nebo na www.intercars.com/cz/eshop.

VIII. Informace pro Spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající ve smyslu ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen ZOS) informuje Spotřebitele, že v případě vzniku sporu mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu ve smyslu ust. § 20d a násl. ZOS, který se týká Zboží či služeb Prodávajícího a který vznikne z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy - Spotřebitel

1. Kupující - Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí Zboží. Oznámení odstoupení se zasílá Prodávajícímu elektroniky (e-mailem) formou jednostranného právního jednání na eshop.cz@intercars.com. Pro odstoupení je možné (nikoliv povinné) použít vzorový formulář pro odstoupení, který lze nalézt NÍŽE. Formulář je možné elektronicky vyplnit a odeslat na uvedenou e-mailovou adresu eshop.cz@intercars.com. Přijetí oznámení odstoupení bude Prodávajícím Kupujícímu – Spotřebiteli obratem elektronicky potvrzeno. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Neprodleně po oprávněném odstoupení nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení Spotřebitel:

předá vracené Zboží osobě Prodávajícímu v místě Provozovny Prodávajícího, kde Zboží při koupi převzal, nebo zašle Zboží (nikoliv na dobírku) Prodávajícímu na adresu Inter Cars Česká republika s.r.o., Černokostelecká 2246, Green Square Říčany - budova C, 251 01 Říčany.

Přímé náklady na vrácení Zboží hradí a nese Spotřebitel.

Spotřebitel je povinen vrátit Zboží neopotřebované, nepoškozené, úplné a v původním obalu. V případě, že bude nutné, aby Prodávající vynaložil náklady spojené s vrácením Zboží, nese tyto náklady Spotřebitel. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté přeúčtovány a započteny s kupní cenou za vracené Zboží.

3. Prodávající po obdržení Zboží vrátí Spotřebiteli uhrazenou kupní cenu, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení peněž bude použit stejný způsob, který je použit při koupi (pokud Spotřebitel neurčí jinak), přičemž Prodávající nemá v této souvislosti právo na další náklady. Kupní cena bude vrácena neprodleně, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nejdříve však po obdržení Zboží Prodávajícím od Spotřebitele nebo po prokázání, že Zboží Prodávajícímu Spotřebitel odeslal. V případě, že Zboží bude Spotřebitelem vráceno opotřebované, poškozené nebo neúplné, je Prodávající oprávněn započíst si oproti vracené kupní ceně částku odpovídající vzniklé škodě.

X. Jiná ujednání

1. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být měněny písemně v Provozovně.

2. Pokud je požadováno jednání v písemné formě, postačí, když tak bude učiněno elektronickými prostředky.

3. Náklady Prodávajícího na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou Kupujícímu účtovány. Náklady Kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku si nese Kupující sám.

4. V případě jakýchkoliv nejasností, problémů, dotazů apod. může Kupující kontaktovat Prodávajícího na adrese: Inter Cars Česká republika s.r.o., IČ: 27156257, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1062/12, PSČ 142 00 Lhotka, zapsaná v OR MS Praha, odd. C, vl. 141075, tel.: +420 261 344 080, e-mail: intercarscz@intercars.eu . Prodávající také na uvedené adrese vyřizuje jakékoliv stížnosti Kupujícího. Tímto není dotčeno právo Kupujícího – Spotřebitele obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

XI. Platnost Podmínek

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 24.5.2018.

Prodávající je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změna nabývá účinnosti jejím uveřejněním na www.intercars.cz a vyvěšením v Provozovně.

Ujednání v kupních smlouvách mají přednost před těmito Podmínkami.

Tyto Podmínky jakož i jednotlivé kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména zák. č 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

V Praze dne 24.5.2018

Inter Cars Česká republika s.r.o.

V případě odstoupení od kupní smlovuy je jako vzor možné vyplnit a zaslat následující oznámení:


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: Inter Cars Česká republika s.r.o., Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ: 27156257
e-mail: eshop.cz@intercars.com

Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

Datum objednání (*) / datum dodržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů

Adresa spotřebitele / spotřebitelů

Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich klientů a jiných fyzických osob je pro nás prioritou. Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem společnost Inter Cars Česká republika s.r.o., IČO: 27 156 257, se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, tel: 261 344 080, e-mail: intercarscz@intercars.eu (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) zpracovává osobní údaje v rámci své podnikatelské činnosti.

Vaše osobní údaje Společnost získává zpravidla přímo od Vás. V takovém případě poskytujete své osobní údaje dobrovolně. Konkrétní případy neposkytnutí osobních údajů klientem, mohou ovlivnit schopnost Společnosti řádně poskytovat služby, zboží, řádně plnit smluvní povinnosti a případně zřízení Vašeho uživatelského účtu.

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje dle potřeby pro následující účely:

Pokud to bude nezbytné, Společnost Vás požádá o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

V případě potřeby mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

Vaše údaje budou vymazány po odstranění Vašeho uživatelského účtu, nebo pokud nemáte vytvořený uživatelský účet, po ukončení vašeho vztahu se Společností (tj. po dodání zboží nebo služby a uplynutí lhůty, po kdy jste oprávněni vznést nárok vůči Společnosti vč. doby, kdy by se mohla Společnost o takovém nároku dozvědět, nejdéle však 5 let). To platí, pokud Správce nemá zákonnou povinnost Vaše údaje uchovat po delší dobu (např. na základě platných účetních předpisů).

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v jakémkoliv státě, ve kterém Správce vykonává činnost anebo ve kterém se nachází jeho poskytovatelé služeb. Tyto státy mohou uplatňovat jiná pravidla ochrany osobních údajů než Česká republika. Správce zavedl vhodná smluvní a jiná opatření na ochranu Vašich osobních údajů v případě jejich přenosu jeho spřízněným osobám nebo třetím osobám nacházejícím se v jiných státech.


V případě přeshraničního předání údajů ze států EHP do států, ve kterých není dle Evropské komise dostatečná míra ochrany osobních údajů, zabezpečil správce uplatnění přiměřených opatření, včetně zajištění, že příjemce údajů je vázán standardními smluvními doložkami EUna ochranu Vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření si můžete od správce vyžádat e-mailem na adrese: gdpr.cz@intercars.eu

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či vymazání, jakož i omezení jejich zpracování. Dle rozsahu zpracování Vašich údajů za účelem správy Vašeho uživatelského účtu a plnění kupní smluv, bonusových smluv, případně jiných smluv, máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Krom toho máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu, jakož i proti zpracování pro marketingové účely. V případě, že si přejete uplatnit svá výše uvedená práva anebo máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím Správce e-mailem na adrese: gdpr.cz@intercars.eu. Dále máte nárok na podání stížnosti k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Správu Vašich marketingových údajů můžete provést v našem Portále řízení marketingovými souhlasy.

Informace, které Vám je Společnost povinna poskytnout vzhledem ke zpracování Vašich osobních údajů se v čase mohou měnit nebo se stát neaktuálními. Z tohoto důvodu si Společnost vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. Pokud bude změna těchto podmínek zásadního významu, Společnost Vás na takovou změnu upozorní, např. všeobecným oznámením na této webové stránce, prostřednictvím e-mailu nebo Vašeho uživatelského účtu.