+420 723 809 627Pondělí - pátek 8:00 - 17:00
Inter Cars
Hledat ve všech kategoriích
Vyhledávání podle vozu
Vyhledávání podle vozu

* Vozidlem se rozumí vozidla do 3,5t určená k běžnému provozu na pozemních komunikacích podle platných předpisů a uvedená do provozu v České republice. Za Vozidlo se nepovažuje automobil, upravený pro speciální účely, u něhož se, z hlediska součástkové základny a rozsahu úprav, změnily podmínky pro normální provoz na pozemních komunikacích (např. závodní automobily). Za Vozidlo se rovněž nepovažují automobily, užívané k profesionální nebo komerční přepravě osob (zdravotní ambulance apod.) a dále speciální nástavby, příslušenství a přívěsy Vozidel.

car Asistenční služba od ÚAMK

Služba bude aktivována v případě Poruchy vozidla. Poruchou se rozumí stav, kdy je Vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích z důvodů opotřebení nebo poškození jeho součástí, způsobené vlastní funkcí jednotlivých částí Vozidla při běžném provozu nebo v důsledku dopravní nehody, včetně poruchy zařízení, tvořících povinné vybavení Vozidla pro jeho provoz (stěračů předního skla, bezpečnostních pasů a předepsaných vnějších světel vozidla).

Za Poruchu se nepovažuje zásah třetích osob (vandalismus, pokus o krádež vozidla nebo jeho částí) v jejichž důsledku je nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích podle pří-slušných předpisů. Za Poruchu se nepovažuje nepojízdnost Vozidla nebo jeho nezpůsobilost provozu na pozemních komunikacích z důvodů poškození, způsobeného vnější silou (přírodní vlivy, požár, zvěř apod.). Za Poruchu se dále nepovažuje pravidelná výměna dílů, hmot a doplňků, periodické a jiné údržby a prohlídky, související s běžným provozem Vozidla. Za Poruchu se také nepovažují ne-dostatky v povinné výbavě a příslušenství, jakož i poruchy nebo selhání přívěsů vozidla a zařízení pro jejich připojení. Dále poruchy vzniklé z důvodů tažení jiného motorového nebo přípojného vozidla, v důsledku účasti ve sportovních soutěžích nebo zkouškách (trénincích) nebo způsobené záměrným počínáním. Inter Cars neodpovídá za další škody, které vznikly v souvislosti s Poruchou Vozidla, zejména za majetkovou i nemajetkovou újmu (poškození zdraví) a ušlý zisk.

Proč objednat právě u nás?

  • Úspora času, finanční úspora, jednoduchost, bezstarostnost a pohodlí
  • Pouze ověřené partnerské autoservisy Q-Service
  • Bezplatné doručení přímo do autoservisu
  • Pouze v Inter Cars získáte celoevropskou asistenční službu na 12 měsíců v hodnotě 1 050 Kč zcela ZDARMA a v případě výměny pneu i kontrolu brzd ZDARMA
Muž v autě
Muž v autě

Co kryje asistenční služba?

Územní krytí

ČR + EVROPA

Osobní rada/konzultace

ZDARMA

Silniční služba:

na místě nepojízdného vozidla bude poskytnuta základní pomoc v případě, že lze závadu odstranit a vozidlo zpojízdnit. Služba zahrnuje příjezd, odjezd, práci mechanika na místě. Náklady na materiál hradí uživatel. Přístup k vozidlu musí být technicky a právně možný.

ZDARMA

Odtahová služba:

převoz nepojízdného vozidla do nejbližšího preferovaného Q-servisu v rámci ČR nebo smluvního servisu ÚAMK, v zahraničí do nejbližšího smluvního servisu, případně na místo bezpečného uložení. Součástí není vyprošťování vozidla z terénu (je možné za úhradu).

ZDARMA

Úschova vozidla:

Pokud je značkový nebo jiný preferovaný servis (během víkendu, v noci …) uzavřen, bude nepojízdné vozidlo dopraveno do bezpečného parkovacího zařízení a ráno, (příští pracovní) den dopraveno do servisu.

3

*Náhradní vozidlo:

Zahrnuje zapůjčení náhradního vozidla třídy A nebo B na daný počet dnů a v dané kategorii, nezahrnuje krytí provozních nákladů.

3

Místní přeprava osob a zavazadel:

Přeprava posádky do vzdálenosti max.50 km (hotel, autopůjčovna apod.) v případě odtahu vozidla klienta, realizace vozidlem taxi nebo náhradním vozidlem.

ZDARMA

Repatriace neopravitelného vozidla ze zahraničí do ČR:

Je-li vozidlo v zahraničí (mimo zemi trvalé registrace vozidla) a očekává se, že oprava bude technicky trvat déle než 8 pracovních dnů, nepojízdné vozidlo bude na žádost klienta dopraveno odtahovým vozidlem do cílového servisu místně příslušného zákazníkovi (max. 2000 km)

ZDARMA

*Náhradní doprava do místa určení:

Pro řidiče a členy posádky bude poskytnuta jízdenka na vlak 1. třídy nebo letenka třídy „economy“ v případě, že by cesta vlakem trvala více než 8 hodin, buď pro návrat domů nebo pokračování do cíle cesty.

ZDARMA

*Náhradní ubytovaní:

Náhradní ubytování v místním hotelu pro celou posádku vozidla 1 noc

ZDARMA

Jízdné pro opravené vozidlo:

Přeprava klienta do servisu, který provedl opravu.

---

Příspěvek na servisní opravu:

limit 2.000 CZK včetně DPH

---
* zákazník čerpá jednu z těchto služeb.

Výklad pojmů

"Vozidlo"

Vozidlem se rozumí všechna vozidla do 3,5t určená k běžnému provozu na pozemních komunikacích podle platných předpisů a uvedená do provozu v České republice do skončení platnosti smlouvy, s výhradní podmínkou, že toto vozidlo musí splňovat tyto požadavky:

  • počet sedadel maximálně 9 (vč. místa řidiče),
  • šířka vozidla maximálně 2,5 m,
  • délka vozidla maximálně 8 m,
  • výška vozidla maximálně 3,2 m,
  • celková hmotnost vozidla do 3.500 kg

Za Vozidlo se nepovažuje automobil, upravený pro speciální účely, u něhož se, z hlediska součástkové základny a rozsahu úprav, změnily podmínky pro normální provoz na pozemních komunikacích (např. závodní automobily). Za Vozidlo se rovněž nepovažují automobily, užívané ke komerční přepravě osob a dále speciální nástavby, příslušenství a přívěsy Vozidel. 

"Hlavní uživatel"

Hlavním uživatelem se rozumí buď řádně zaregistrovaný majitel Vozidla nebo uživatel Vozidla, uvedený v leasingové či obdobné smlouvě (fyzická i právnická osoba).

"Uživatel"

Uživatelem se rozumí oprávněný řidič Vozidla a posádka, převážená s jeho vědomím ve stejném vozidle v době Poruchy Vozidla.

"Porucha"

Poruchou se rozumí stav, kdy je Vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích z důvodů opotřebení nebo poškození jeho součástí, způsobené vlastní funkcí jednotlivých částí Vozidla při běžném provozu nebo v důsledku dopravní nehody, včetně poruchy zařízení, tvořících povinné vybavení Vozidla pro jeho provoz (stěračů předního skla, bezpečnostních pasů a předepsaných vnějších světel vozidla). 

Za Poruchu se nepovažuje zásah třetích osob (vandalismus, pokus o krádež vozidla nebo jeho částí) v jejichž důsledku je nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů.

Za Poruchu se nepovažuje nepojízdnost Vozidla nebo jeho nezpůsobilost provozu na pozemních komunikacích z důvodů poškození, způsobeného vnější silou (přírodní vlivy, požár, zvěř apod.).

Za Poruchu se dále nepovažuje pravidelná výměna dílů, hmot a doplňků, periodické a jiné údržby a prohlídky, související s běžným provozem Vozidla.

Za Poruchu se také nepovažují nedostatky v povinné výbavě a příslušenství, jakož i poruchy nebo selhání přívěsů vozidla a zařízení pro jejich připojení. Veškeré zde uvedené skutečnosti nespadají do plnění a nejsou kryty asistenčními službami.

Za poruchu není považováno tzv. samozavinění (např. zlomení klíčů, nedotankované/zamrzlé pohonné hmoty atd.), je ale zahrnuto v plném rozsahu do programu Inter Cars Servis (startování nepojízdného vozidla, dovoz phm / oleje/ AdBlue, oprava/výměna pneu).

"Asistenční krytí"

Asistenčním krytím se rozumí komplex služeb dle stanoveného programu Inter Cars (spojových, dispečerských, technických apod.), které jsou finančně kryty ÚAMK a poskytovány v případě nepojízdnosti vozidla z důvodů Poruchy. Služby ÚAMK zabezpečuje prostřednictvím vlastních, smluvních a v zahraničí partnerských místních provozovatelů služeb, resp. jejich technických a dalších asistenčních kapacit. Doba platnosti Asistenčního krytí v programu Inter Cars je 12 měsíců od zařazení vozidla do programu.

"ARC Europe"

ARC Europe je evropská nadnárodní asistenční společnost, jejímž smluvním partnerem a národním vykonavatelem v ČR je ÚAMK.

"Místní provozovatel služeb"

Místním provozovatelem rozumí místně příslušný národní automobilový klub (obdobná národní organizace), člen sítě ARC Europe, který za stanovených podmínek na svém Území zabezpečuje služby pro Uživatele Vozidla.

"Dispečink"

Dispečinkem se rozumí asistenční středisko ÚAMK nebo Místního provozovatele služeb na Území v rámci sítě ARC Europe.

"Území"

Územím, kde je zajišťováno asistenční krytí je území těchto států: Andorra, Albánie, Belgie, Bělorusko*, Bosna-Hercegovina*, Bulharsko*, Černá Hora*, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie (Evropa), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island*, Itálie, Srbsko, Kypr*, Litva*, Lichtenštejnsko, Lotyšsko*, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta*, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika San Marino, Rumunsko*, Ruská Federace*, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (Evropa), Ukrajina*, Vatikán, Velká Británie.

* v označených zemích se Asistence poskytuje v závislosti na místních možnostech.